Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Biřmování

Biřmování označuje modlitbu církve za plné vylití Ducha svatého do života pokřtěného křesťana. Na první pohled nezvyklé pojmenování se do češtiny dostalo prostřednictvím německého Firmung, které je překladem latinského confirmatio, které označuje „utvrzení“, „potvrzení“ (tj. ve víře Duchem svatým). Biřmování je v současné praxi římskokatolické církve obvykle součástí křtu; v případě křtu malých dětí se ale s biřmováním čeká do dospělejšího věku, kdy člověk může sám učinit plné rozhodnutí se pro Krista. Východní církve, včetně východních katolických církví, udělují biřmování současně se křtem i u malých dětí. Duch svatý bezpochyby přichází do křesťanova života v okamžiku křtu (srov. Sk 2, 38), avšak Skutky apoštolské hovoří také o svolávání Ducha svatého skrze gesto vzkládání rukou. Církev posílá Petra s Janem do Samaří k obráceným, a tito „se za ně modlili, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého (Sk 8, 15-17). Na jiném místě Skutků Pavel křtí učedníky ve jménu Páně, a jakmile „na ně vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení“ (Sk 19, 6). Již v raných dobách křesťanství církev došla k závěru, že existuje modlitba za vylití Ducha svatého, která je odlišná od křtu. Křesťané takto přijímali plné vylití Ducha svatého skrze modlitbu a vzkládání rukou apoštolů nebo jejich nástupců. V pozdější době se ke vzkládání rukou přidalo mazání olejem na znamení toho, že křesťan je podobně jako Kristus, v něhož byl pokřtěn, „pomazán Duchem svatým“ (srov. Lk 4, 18; Žd 1, 9). Toto užití oleje je shodné v západní i východní církvi, jedná se tedy o prastarý zvyk církve. Svátost biřmování je pochopitelně založena na životě Ježíšově, na něhož Duch svatý sestoupil při křtu v Jordánu, když začínal své veřejné působení (Mk 1, 9-11par), který po vzkříšení dechl na své apoštoly se slovy: „Přijměte Ducha svatého“ (Jn 20, 22) a který seslal Ducha svatého s mocí na učedníky o Letnicích (Sk 2). Boží Duch pochopitelně vane, kdy chce a jak chce, a Bůh může darovat křesťanu svého Ducha i jiným způsobem, jak o tom svědčí např. Sk 10, 47, kde byl Duch dán dokonce dosud nepokřtěným učedníkům. Zkušeností mnoha katolíků však je, že prostřednictvím biřmování Duch svatý přichází v plnosti do života jejich víry, takže mohou zakoušet přítomnost a moc Ducha svatého ve svém životě novým způsobem.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velmi se těším na Váš komentář.