Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Jaké myšlenkové principy stojí za kritikou apoštolské tradice?

Na stránkách evangelií se setkáme s ostrými Ježíšovými výroky na adresu těch, kteří „více poslouchají lidi než Boha“ a pro které lidská podání znamenají více než slovo Boží. Setkáváme se s pohledem, že lze uchovat křesťanství čisté jen tehdy, oškrabeme-li z jeho nynější podoby všechno to, o čem nemáme zprávu v bibli, protože se v průběhu dějin na Ježíšovo učení a učení apoštolů nabalilo spousta dodatků, rituálů, obřadů a výmyslů čistě lidských. Tváří v tvář rozvažování nad touto skutečností je dobře, uvědomíme-li si, že za tezí: „Dnešní křesťanství zastává pozice, které Ježíš a apoštolové neučili.“ stojí několik filozofických konceptů:
  1. Podle mnoha filosofických škol postupem času dochází k úpadku nauk či názorových systémů. Platí zásada, že čím dále od začátku hnutí nebo filozofické školy jsme, tím vzdálenější bude její myšlení a život myšlení a životu zakladatelů tohoto hnutí či školy.
  2. Spolu s předáváním nauky nebo učení dochází nevyhnutelně ke ztrátě autenticity a zahlcování původní nauky různými přívažky a apendixy. Nic z toho, co pozdější následovníci zakladatele říkají, a co zakladatel či zakladatelé výslovně neřekli, není autentickým učením skupiny.
  3. K čistotě pravdy nějakého učení je možné dobrat se tak, že budeme studovat spisy, které považujeme za zásadní pro hnutí či nauku, pomineme historický vývoj a komentáře našich předchůdců. Všichni před námi vykládali zakladatele nebo mistra špatně či jeho učení pokroutili. Jen my, naše poslední generace, zachováváme pravý smysl zakladatelových slov.
Výše zmíněné postoje jsou vlastní i některým skupinám v křesťanství, když kritizují tzv. historické církve a časové období, které dělí život naší společnosti od doby Ježíšovy a apoštolů. Tvrdí, že během této doby došlo k zatemnění pravé křesťanské zvěsti, a zároveň prohlašují, že jejich víra stojí pouze na bibli. Můžeme od nich slyšet: „Věřím v Bibli.“ Katolický křesťan nic takového říci nemůže. Dostalo se nám pokladu evangelia, a dostalo se nám ho prostřednictvím druhých lidí – rodičů, přátel, služebníků církve nebo dalších. Předali nám evangelium, víru v Krista, kterou sami přijali. Jejich i naše víra začíná v kontrastu s předchozím odstavcem: „Věřím v jednoho Boha!“ V dějinách církve nemůžeme najít oporu pro tvrzení, že by předávání evangelia bylo v nějaké historickém období přerušeny, a že by tedy katolická církev ztratila podání evangelia, které přijala od apoštolů. Historicky nelze prokázat žádný okamžik, kdy by církev najednou zpohanštěla či ztratila křesťanský ráz. Filosofické postuláty, které předpokládají porušení či odpadnutí všeobecné církve a které jsem představil, však stojí proti slovům Písma a božím příslibům, které Pán církvi dal, že ji neopustí, stojí proti víře křesťanů, že existuje Duch svatý a že jej Kristus daroval svým apoštolům:
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku (Mt 28, 20). A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi (Mt 16, 18-19). Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky (Jn 14, 15-16). Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne (Jn 16, 13-14). Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy (1Tim 3, 14-15).

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velmi se těším na Váš komentář.