Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

„Jsi spasen?“

Takto zní otázka, se kterou se křesťan občas od některého, tzv. biblického, křesťana setká: „Jsi spasen?“ Co na tuto otázku odpoví katolík? Může říci: „Jak praví Písmo, jsem již spasen (srov. Řím 8,24; Ef 2,5–8), avšak zároveň má spása nyní probíhá (srov. 1 Kor 1,8; 2 Kor 2,15; Flp 2,12) a mám naději v to, že budu spasen (Řím 5,9–10; 1 Kor 3,12–15). Stejně jako apoštol Pavel pracuji na vlastní spáse s bázní a chvěním (Flp 2,12) a nadějeplnou důvěrou v zaslíbení Ježíše Krista (srov. Řím 5,2; 2 Tim 2,11–13).“

4 komentáře:

 1. Dobrý de,

  možná by měla otázka znít: BYL JSI OČISTĚN KRVÍ JEŽÍŠE A PŘIJAL JSI HO ZA SVÉHO PÁNA A SPASITELE, A TAK SES STAL BOŽÍM DÍTĚTEM NAPLNĚNÝM DUCHEM SVATÝM?

  “Co však praví? ‚Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘
  Římanům 10,8-11

  Jan 1,12-13
  “Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.”

  Pavla

  OdpovědětVymazat
 2. Milá Pavlo,

  ano, opravdu, i takto by otázka měla být položena. Zůstává nicméně pravdou, že ač jsme již byli očištěni krví Ježíše Krista, přijati za děti Boží a dostali jsme Ducha svatého, tak stále toužíme každý den po tom, aby nás Kristova krev očišťovala od každého hříchu, abychom se stávali Božími dětmi stále více (třeba i tím, že zachováváme Boží přikázání, viz 1Jan) a stále více se nechali vést jeho Duchem. Zároveň pak také doufáme, že budeme v okamžiku smrti dokonale očištěni a vstoupíme do Božího království jako jeho dědicové a spoludědicové Kristovi, kteří jsou v Synu Božími syny a kteří budou naplněni zcela Duchem svatým a budou tak mít definitivně a plně podíl na životě Boha Otce, Syna a Ducha svatého.

  dv

  OdpovědětVymazat
 3. Milý DV,

  děkuji za Vaši odpověď, jsem ráda, že souhlasíte, také si uvědomiji, že dnem mé smrti se může stát, že některý hřích nebudu mít ještě vyznaný, nebo vyřešený....nikdy nevíme, kdy umřeme, a i když se snažíme vyznávat své hříchy denně, je možné některý opomenout, ale my nemáme krutého Boha, který by řekl při soudu, sice jsi přijala mého Syna Ježíše, žila jsi dle mé vůle a činila skutky lásky, ale nestihla jsi vyznat tento hřích, proto se nezlob, ale budeš muset jít do zatracení, jelikož za hřích je odplatou smrt
  Římanům 6,23
  "Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu."
  Ne my máme laskavého Boha, za mne se jako odvokát postaví Ježíš který umřeměl za všechny moje hříchy, a svoji krví mne očistil, tak v tu chvíli bude platit, co říká písmo:
  „Dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ (1 Kor 3,11-15).
  "Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm."

  Proto nevěřím v očistec, ale ve spravedlivý soud, protože očistec popírá nutnost přijetí evangelia o Boží lásce, obmytí krví Ježíše a soudu, kdy za hřích je jen smrt.

  Pavla

  OdpovědětVymazat
 4. Milá Pavlo,

  katolíci očistec neberou jako projev Boží krutosti, ale naopak jako jeho čin spásy namířený k tomu, aby člověk, byť nedokonalý, mohl vejít proměněn do Božího království. Očištění, které provádí Bůh na člověku v okamžiku smrti, pak tedy nevylučuje soud, omytí Kristovou krví a evangelium o Boží lásce, ale naopak je projevem obmytí Ježíšovou krví, je láskyplnou očistou, která má původ v Bohu-lásce. K očistci vizte též článek Očistec.

  dv

  OdpovědětVymazat

Velmi se těším na Váš komentář.