Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Eucharistie - závdavek našeho vzkříšení (Irenej z Lyonu)

Irenej, biskup v Lyonu, byl velkým obhájcem křesťanské víry a díky jeho spisům, zvláště Odhalení a vyvrácení takzvané gnóme (známé jako traktát Proti herezím) a Důkazu apoštolského zvěstování. Irenej pocházel z Malé Asie a zemřel zřejmě kolem roku 200, nejspíše jako mučedník. Dovoluji si zde dát k dispozici úryvek 5. knihy spisu Proti herezím, který hovoří o eucharistii jako závdavku našeho vzkříšení, jako o léku nesmrtelnosti. Jestliže se spása netýká i těla, pak nás tedy ani Pán nevykoupil svou krví, pak ani kalich díkůčinění není účastí na jeho krvi a chléb, který lámeme, není účastí na jeho těle.1 Vždyť krev může proudit pouze v žilách, v těle, prostě v tom, co patří plně k lidské přirozenosti. Tím vším se stalo Boží Slovo, jež nás vykoupilo svou krví, jak říká jeho apoštol: V něm máme vykoupení skrze jeho krev a odpuštění hříchů.2 A poněvadž jsme jeho údy a živíme se stvořenými věcmi, které nám uděluje on sám - vždyť svému slunci dává svítit a déšť sesílá podle své vůle3 - prohlásil o kalichu vína - a víno je také stvořením - že je to jeho krev, která dává sílu naší krvi; a potvrdil o chlebu - ten je také stvořením - že je to jeho tělo, které dává vzrůst našemu tělu. Když tedy kalich naplněný vínem a připravený chléb přijmou (nad nimi pronesené) Boží slovo, stávají se eucharistií, Kristovou krví a jeho tělem. Jimi se posiluje a upevňuje naše tělesná přirozenost. Jak tedy mohou někteří říkat, že tělo není s to přijmout Boží dar věčného života, když je živeno tělem a krví Kristovou a je jeho údem? Tak to říká i blažený apoštol v listě Efesanům: Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a jeho kostí.4 Nemluví tu o nějakém duchovním a neviditelném člověku - duch přece nemá kosti a maso5 - ale o skutečném lidském organismu z masa, nervů a kostí. Tento organismus dostává výživu z kalichu vína, jež je jeho krví, a čerpá posilu z chleba, který je jeho tělem. Vinný kmen zasazený do země přináší plod ve svůj čas a pšeničné zrno, které padne do země a rozpadne se, vyroste v klas s mnoha zrny, mocí Božího Ducha, který všechno udržuje; tyto plody pak Boží moudrost dává k užitku člověka a když přijmou Boží slovo, stávají se eucharistií, to jest Kristovým tělem a jeho krví. Podobně budou i naše těla živená touto eucharistií uložena po smrti do země, kde se rozpadnou, a vstanou, až přijde čas a Boží Slovo je obdaruje milostí vzkříšení k slávě Boha Otce; a ten dá tomuto smrtelnému tělu nesmrtelnost, tělu porušitelnému neporušitelnost.6 Neboť Boží moc se projevuje v slabosti.7 1Srov. 1 Kor 10,16. 2Ef 1,7. 3Srov. Mt 5,45. 4Srov. Ef 5,30. 5Lk 24,39. 6Srov. 1 Kor 15,53. 7Srov. 2 Kor 12,9. Iren. AH 5, 2, 2-3.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velmi se těším na Váš komentář.