Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Byl Petr vůbec kdy v Římě?

Někteří křesťané často zpochybňují, že Petr někdy v Římě vůbec byl, a proto se na něj nelze odvolávat jako na jednoho ze dvou zakladatelů římské církve (Petr a Pavel). Někteří alespoň zpochybňují, že je možné dokázat, že by v Římě kdy byl (např. Drápal, Můj vztah ke katolické církvi, 17). Pomiňme otázku, zda je pro existenci Petrovy služby v církvi důležité, aby Petr do Říma doputoval, nebo zda byl tedy „prvním papežem“. V zásadě nikoli: existuje-li jaké pověření dané Kristem Petrovi a toto poslání má pro církev nějakou důležitou hodnotu (takovou, že by o ní hovořila např. evangelia), pak je v prvé řadě irelevantní spojovat toto poslání přímo s městem Římem a jeho církví. Avšak tato církev tvrdí, že stojí na mučednictví Petra a Pavla a že jejímu biskupu je svěřeno poslání a přísliby, které dal Kristus Petrovi. Tak tedy k otázce.

Pro podporu tohoto tvrzení uvádějí tzv. bibličtí křesťané, že v Novém zákoně neexistuje žádné pojítko mezi městem Římem (zmíněno v NZ 10×) a apoštolem Petrem. Dobře, ale zároveň se nikde výslovně v Písmu netvrdí, že Petr v Římě nebyl. To ještě přece není důvod hovořit o Petrově pobytu v Římě jako o smyšlené legendě! Existují přece i jiné historické materiály, které nám pomohou vnést světlo do této otázky. Ale přesto můžeme v Novém zákoně nalézt místo, kde se klade do souvislosti apoštol Petr a Řím!

Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn. (1 Petr 5,13)

Babylón je přece v některých částech Písma (Zjevení Janovo) a v dalších nebiblických spisech této doby (Proroctví Sybillino, Apokalypsa Báruchova, 4. Ezdráš) jakousi šifrou pro Řím. Petr neposílá svůj list z Babylóna, nýbrž z Říma, jak dokládá i církevní historik Eusebius Pamphili ve svých Kronikách z roku 303.

Apoštolové někdy zmiňovali města pod symbolickými jmény, jak dokládá např. Zjevení Janovo:

Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. (Zj 11,8)

Svědectví křesťanů apoštolské doby

Církevní spisovatel přelomu 2. a 3. století, Q. Septimius Florens Tertullianus píše ve své Námitce proti heretikům (De praescriptione haereticorum, kolem r. 200) píše o Římu toto:

Jak šťastná ja ona církev […], kde Petr podstoupil umučení stejně jako Pán, kde byl Pavel korunován smrtí jako Jan [tj. Křtitel], kde byl do rozpáleného oleje vnořen Jan [tj. apoštol, autor 4. evangelia] a přitom nic neutrpěl a byl poslán na do vyhnanství ostrov [tj. Patmos]. (36,3)

Již od raných dob přijímali všichni křesťané, že apoštolové Petr a Pavel zemřeli mučednickou smrtí v Římě, zřejmě během Neronova pronásledování v 60. letech 1. století.

Ve svém Listu Římanům (sepsán někdy v prvních letech 2. století) Ignác (Ignatios) z Antiochie poznamenává, že nemůže křesťanům v Římě nic nařizovat takovým způsobem, jak činili kdysi Petr s Pavlem, což by nedávalo smysl, kdyby Petr nevedl římskou církev:

Nepřikazuji vám to jako Petr a Pavel. Oni jsou apoštolové, já odsouzenec. Oni svobodni, já až dosud jen služebník. (4, 3)

Irenej z Lyonu (Eirénaios) ve svém spise Proti herezím z konce 2. století píše, že Matouš sepsal své evangelium:

Matouš také dal do oběhu mezi Židy sepsané evangelium ve svém vlastním dialektu, zatímco Petr a Pavel kázali v Římě a kladli základy církve. (AH 3,1,1)

Archeologická svědectví

Celá desetiletí 20. století probíhaly pod římskou bazilikou sv. Petra rozsáhlá bádání a vykopávky. Tato zkoumání umožnila dojít k závěru, že hrob sv. Petra, který se pod touto bazilikou nachází, není pouze legendární, ale že to skutečně byl hrob, do něhož byl apoštol Petr pohřben. V blízkosti tohoto hrobu může návštěvník spatřit mnoho nápisů na zdech, které zde zanechaly vyrýpané křesťané prvních křesťanských staletí, přesvědčeni, že zde byl tento apoštol opravdu pohřben.

Projít se nekropolí pod touto bazilikou a vidět, jak toto místo zhruba vypadalo v prvních třech staletích křesťanské éry byl pro mne samotného výjimečný zážitek. Nemohu zde jednotlivě dokazovat, proč vědci dospěli k závěru, že toto místo měli již od počátku křesťané v úctě jako místo pohřbu apoštola Petra – existuje k tomu dostatek literatury jak v italštině, tak v angličtině. Jsem však přesvědčen, že o Petrově přítomnosti v Římě a o jeho smrti v tomto městě nelze pochybovat. Archeologický výzkum pouze potvrdil, že Petr zřejmě podstoupil mučednictví v Neronově cirku na Vatikánském pahorku a že byl v blízkosti tohoto cirku pohřben.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velmi se těším na Váš komentář.